Autor:
Andres Tennus

Olga Schihalejev valiti Tartu Ülikooli aasta õppejõuks

Vabariigi aastapäeva eel kuulutas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser välja ülikooli 2022. aasta ühiskonnateo, teadusteo ja keeleteo ning nimetas aasta õppejõud. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna aasta õppejõu tiitli pälvis usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev.

Olga Schihalejev on üliõpilaste sõnul üks nendest õppejõududest, kelle kohta jätkuks kiidusõnu terve eepose jagu, sest tema ongi õpetamise hea tava kehastus. Ta paelub üliõpilasi nii põnevate teemade kui ka oma isiksusega. Kõik tema õpetatav on seotud sellega, mida päriselt kogeme ja mis on teaduspõhine. Üliõpilaste tagasiside on Olga Schihalejevi jaoks tähtis – ta mõtleb, mida saaks edaspidi paremini teha, ja innustab ka tudengeid seda tegema. 

Tema seminarid ja loengud on alati põhjalikult ette valmistatud ning metoodiliselt mitmekesised, seepärast on õppimine Olga Schihalejevi ainetes alati mõtestatud. Temaga koos peetud intellektuaalselt põnevad arutelud on olnud magistriõpingute üks vahvamaid osi. Märkimata ei saa jätta ka tema mõnusalt muhedat huumorimeelt ja oskust näha kõiges õppetundi. Schihalejev toetab üliõpilasi järjepidevalt ja põhjalikult, suhestub õppijatega ning õpetab ja juhendab tudengeid kui võrdseid.  

Image
poster Olgast

Olga Schihalejev töötab Tartu Ülikoolis religioonipedagoogika kaasprofessorina. Aastal 2002 lõpetas Schihalejev Tartu Ülikooli usuteaduskonna bakalaureuseõppe ning õpetajakoolituse. 2009. aastal kaitses ta samas doktoriväitekirja „Young People, Religion and Religious Diversity: Personal Views and the Role of the School” („Eesti noored, religioon ja religioosne mitmekesisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll“), mille juhendajateks oli dr Pille Valk Tartu ülikoolist ja professor Robert Jackson  Warwicki ülikoolist.  

Tartu Ülikoolis töötades on tema peamised uurimisvaldkonnad olnud õpilaste suhtumine maailmavaatelisse mitmekesisusse, õpetajate strateegiad ning väärtuskasvatus kooli kontekstis. Samuti on ta uurinud õpetajakoolituses õppivate tudengite väärtuskasvatuse alaseid pädevusi.

Olga Schihalejev on kaasa löönud mitmetes rahvusvahelistes uurimisprojektides, neist suuremad: Religioon hariduses – konflikti või dialoogi õhutaja (2006-2009 ja 2012); Kultuuriline ja usuline mitmekesisus põhikoolis (2013-2016); Tundlike teemade käsitlemine loengus (2019-2021); Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud (2021-2023). Talle on 2018. aastal omistatud Helsingi Ülikooli religioonipedagoogika dotsendi tiitel.

Olga Schihalejev on koostanud usundiõpetuse didaktilis-metoodilisi materjale alates I kooliastmest kuni gümnaasiumini, seda nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel. Ta on osalenud Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpetajatele mõeldud väärtuste mängu väljatöötamisel ning koos kolleegidega humanitaarvaldkonnas arendanud ka valdkondlikku didaktikat.

Tartu ülikoolis õpetab ja juhendab ta üliõpilasi nii bakalaureuse-, magistri kui ka doktoriõppes, eelkõige innustab ta neid, kelle sihiks on saada õpetajaks või kui nad seda vahel juba on, siis paremaks õpetajaks. Lisaks on Olga Schihalejev õpetanud väga erinevas vanuses inimesi - ta on töötanud õpetajana ka erinevates koolides, õpetades lapsi alates algklassidest kuni gümnaasiumini.


Aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Aasta õppejõudude kandidaate saavad esitada üliõpilased. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib oma valdkonnas viis parimat õppejõudu, misjärel otsustab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hindamiskomisjon aasta õppejõu auhinna saajad. 2022. aastal esitati aasta õppejõu tiitlile 131 ettepanekut, milles nimetati 104 õppejõudu.

Aasta õppejõudude auhinnad antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril. 

Andreas Johandi

Andreas Johandi pälvis järeldoktorantuuriks Alexander von Humboldti Fondi stipendiumi

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Anne Kull

Professor Anne Kull kandideerib globaalmuutuste akadeemikuks