Teadusprojektid

Järgnevalt on ära toodud usuteaduskonnas aegade jooksul saadud teadusgrandid, rühmitades neid toetuse andja järgi. 

Välismaised grandid

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja

Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud (ETISkoduleht)

Anne Kull 2021-2023 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid
Usuline sallivus ja rahu (ETIS)
Uuringu koduleht
Lea Altnurme 2018-2022 Horisont 2020
Tundlike teemade käsitlemine loengus (SensiClass) (ETIS, koduleht) Elo Süld 2019-2022 Erasmus+
Ilmalikkus Eestis (ETIS) Atko Remmel 2018-2019 John Templeton Foundation
Kultuuriline ja usuline mitmekesisus põhikoolis (koduleht) Olga Schihalejev 2014-2017 Foundation for Baltic and East European Studies

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Teaching Religion and Thinking Education at the Baltic-Barent Brim (koduleht) Olga Schihalejev 2010-2014 Foundation for Baltic and East European Studies
Religioon biokultuurilises paradigmas Anne Kull 2009-2013 Metanexus Institute
Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries (ETIS) Pille Valk † 2006-2009 Euroopa Liidu 6. Raamprogramm
Churches and European Integration Riho Altnurme 2001-2004 Euroopa Liidu 5. Raamprogramm


 

 

 

Eesti Teadusfondi grandid

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad
Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal (ETIS) Urmas Nõmmik 2020-2024
Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil  (ETIS)
Uuringu koduleht
Irina Paert 2021-2026
Distsipliinidevahelise ühildumise ja koostöö metodoloogilised ja teoreetilised alused religiooniuuringutes (ETIS) Indrek Peedu 2021-2023
Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914 (ETIS) Catherine Helen Gibson 2019-2021
Loomingulisuse vormid muistse Lähis-Ida intellektuaalses ajaloos (ETIS) Amar Annus 2017-2020
Altar ja klassituba: õigeusu koolid Balti provintsides 1870-1914  (ETIS) Irina Paert 2014-2017
Vana Lähis-Ida loomismütoloogia ja panteoni struktuuriline areng: diakrooniline analüüs kõige varajasematest allikatest Babüloni esimese dünastiani (ETIS) Peeter Espak 2014-2017

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad

Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil (ETIS)

Irina Paert 2021
Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid (ETIS) Olga Schihalejev 2012-2015
Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases   kirjanduses (ETIS) Urmas Nõmmik 2012-2015
Sõda ja religioon Lähis-Ida kultuurides: Püha sõja kontseptsiooni areng kõige varajasematest allikatest Mesopotaamia kultuurides kuni tänapäevase islamini (ETIS) Thomas Kämmerer 2008-2009, 2011
Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale (ETIS) Peeter Roosimaa 2006-2008
Religiooni ja riigivõimu vahekord varatotalitaarses ühiskonnas (ETIS) Tarmo Kulmar 2006-2009
Kultuurilised koostoimed ja usulised mõjud Lähis-Idas ja Vahemere aladel esimesel aastatuhandel e.m.a. (ETIS) Amar Annus 2006-2009
Kirikute ja riigi suhted Eestis 20.saj. (ETIS) Riho Altnurme 2006-2009
Tartu teoloogia 19.sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos (ETIS) Urmas Petti † 2005-2008
Religiooniõpetuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme Eesti üldhariduskoolis (ETIS) Pille Valk † 2004-2007
Religioon vana- ja keskaja totalitaarsetes riikides Tarmo Kulmar 2003-2005
Teoloogilise ja religioosse sõnavara struktuur ja areng eesti keeles Siret Rutiku 2002-2005
Eesti teoloogilise mõtlemise ajalugu Riho Altnurme 2002-2005
Homileetika kommunikatsiooniteoreetilises perspektiivis Tõnu Lehtsaar 2002-2004
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1950-1969 Riho Altnurme 2001-2004
Kaasaegse religiooniõpetuse kontseptsiooni väljatöötamine Eesti üldhariduskoolidele Pille Valk † 2001-2002
Religiooni roll muistsetes totalitaarsetes ühiskondades (inkade riigi näitel) Tarmo Kulmar 2001-2002
Proportsionaalsed hoiakud: omistatud objektiivsus Jaan Kivistik 2000-2001
Kristoloogia luterlikus ja ida-ortodoksses teoloogias Alar Laats 1999-2002
Dorpati usundipsühholoogia koolkonna ajalugu ja nüüdisaegne mõju Tõnu Lehtsaar 1999-2000
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949 Riho Altnurme 1999-2000
Pastoraaldiagnostika metoodika väljatöötamine Tõnu Lehtsaar 1997-1998
Vana-Peruu religiooni struktuur ja arengujooned alates Chavini kultuurist kuni 16. sajandi alguseni Tarmo Kulmar 1996-1997
Eestlaste usundi muutumine suhtlemisel indoeuroopa rahvastega Tarmo Kulmar 1994

 

 

 

Baasfinantseeritavad teemad rahvusteaduste fondi toel (ülikoolisisene)

Teema nimetus  Vastutav täitja Aastad
Õigeusk kui solidaarsus: uuring koguliku ja rahvusliku õigeusust Balti provintsides ja iseseisvas Eestis 1890.–1940. aastatel võrdlevas perspektiivis (ETIS) Irina Paert 2019-2020

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad
Uku Masingu ja Arthur Võõbuse teaduspärandi toimetamine, avaldamine ja uurimine Urmas Nõmmik, Amar Annus 2011-2015
Religiooosne dimensioon ühiskondlikes ja kultuurilistes protsessides Eestis uusajast tänapäevani Riho Altnurme 2009-2010
Teaduse ja religiooni dialoog  Anne Kull 2006-2007

 

 

 

Riiklikud grandid ja programmid

Teema nimetus  Vastutav täitja   Aastad Rahastaja
Eesti-Jaapani suhete ajalugu käsitleva siduskogumiku koostamine (ETIS)   Elo Süld 2020-2021 Välisministeerium
 Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani (ETIS) Riho Altnurme 2011-2016 HTM

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Osalemine Kultuuriteooria tippkeskuses  erinevate projektide toel religiooniuuringute rühmana (ETIS) Pille Valk, Anne Kull, Riho Altnurme 2008-2015 SA Archimedes
Välis-Eesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides (ETIS 1234)     Riho Altnurme 2010-2014 HTM rahvuskaaslaste programm
Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis (ETIS) Kalle Kasemaa 2004-2007 HTM
Religioon ja totalitarism Eesti lähiajaloos  Tarmo Kulmar  2003-2004 HTM
Religiooni sotsiaalkultuurilised funktsioonid  Kalle Kasemaa  1998-2003 HTM

 

 

 

Eesti-sisesed mitteriiklikud grandid 

Teema nimetus   Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste mõju põhikooli 8.-9. klasside õpilaste tähelepanu püsivusele ja mahule, emotsioonide regulatsioonile, käitumisele, stressitasemele ja heaolule (ETIS) Kristel Põder 2018-2020 MTÜ Vaikuseminutid
Religiooniteaduse põhimõistete seletussõnastiku täiendamine (ETIS) Tarmo Kulmar 2017 Eesti Rakenduslingvistika Ühing

 

Teema nimetus   Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Eesti oikumeenia lugu (ETIS) Riho Altnurme 2007-2009 Eesti Kirikute Nõukogu

 

sild

ESITIS 2024 „Metodoloogiad ja ideoloogiad religioonidevahelises suhtlemises: Sildade ehitamine multipolaarses maailmas“

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest

Tagasivaade religioonile ja soolisele võrdõiguslikkusele keskenduva projekti tegevsutele

Aasta lõpuga saab läbi ka projekt „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“.