Autor:
Bing Image Creator

Teadusprojektid

Siit lehelt leiad käimasolevate ja lõppenud projektide loendi.

Usuteaduskonna teadusprojektid (ETIS)

Usuteaduskonna käimasolevad teadusprojektid

„Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“

Periood: 01.01.2020–31.12.2024

Eesti Teadusagentuur PRG938

Vastutav täitja: Urmas Nõmmik

Projekti koduleht


„Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil“

Periood: 01.01.2022–31.12.2026

Eesti Teadusagentuur PRG1599

Vastutav täitja: Irina Paert

Projekti koduleht


„Jaapani-Eesti suhete raamatu koostamine ja avaldamine“

Periood: 01.10.2023–20.12.2024

Välisministeerium SHVUS23577

Vastutav täitja: Elo Süld


„Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias: Euroopa väljavaated, murekohad ja tasakaaluotsingud“

Periood: 05.07.2023–05.07.2024

Välisministeerium SHVUS23368

Vastutavad täitjad: Elo Süld, Alevtina Solovyeva


„Hiina ja India välispoliitika jätkusuutlik areng uues geopoliitilises kontekstis“

Periood: 05.07.2023–05.07.2024

Välisministeerium SHVUS23369

Vastutav täitja: Elo Süld


„ReConnect China: sõltumatu teadmine Hiinast Euroopa ja selle kodanike tuleviku kindlustamiseks“

Periood: 01.11.2022–31.10.2026

Euroopa Komisjon MHVUS22427R (101061483)

Vastutav täitja: Elo Süld


„Patristic Introductions (introductiones) to the Bible and Its Interpretation“

Periood: 01.09.2022–31.08.2024

Eesti Teadusagentuur STP4

Vastutav täitja: Tarmo Toom

 

Lõppenud teadusprojektid

„Ukraina sõja mõju Lõuna-Aasia geopoliitiliste arengutele. Analüüs koostöös Singapuri teadlastega“

Periood: 23.05.2022–19.04.2023

Välisministeerium SHVUS22284

Vastutav täitja: Elo Süld


„Hiina, Singapuri ja India poliitiline, majanduslik ja kultuuriline rolli Põhja- ja Ida-Euroopas ning nende protsesside vahelised seosed“

Periood: 18.04.2022–17.04.2023

Välisministeerium SHVUS22211

Vastutav täitja: Elo Süld


„Uuring „Tartu Ülikooli teaduskoostöö arendamine Singapuri ülikoolide ja ettevõtetega““

Periood: 16.09.2022–09.12.2022

Välisministeerium SHVUS22456

Vastutav täitja: Elo Süld


„Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“ (ReliGen)

Periood: 01.01.2021–31.12.2023

Research Council of Lithuania, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid MHVUS21035

Vastutav täitja: Anne Kull

Projekti koduleht


„Distsipliinidevahelise ühildumise ja koostöö metodoloogilised ja teoreetilised alused religiooniuuringutes“

Periood: 01.03.2021–28.02.2023

Eesti Teadusagentuur PUTJD1020

Vastutav täitja: Indrek Peedu


„Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil“

Periood: 01.01.2021–31.12.2021

Eesti Teadusagentuur PRG1274

Vastutav täitja: Irina Paert


„Eesti-Jaapani suhete ajalugu käsitleva siduskogumiku koostamine“

Periood: 16.04.2020–29.02.2024

Välisministeerium SHVUS20231

Vastutav täitja: Elo Süld


„Eemaldumine ja vastupanu: süstemaatiline kirjandusülevaade“

Periood: 01.02.2020–31.07.2020

Centre for Research and Evidence on Security Threats

Vastutav täitja: Heidi Maiberg


„Õigeusk kui solidaarsus: uuring koguliku ja rahvusliku õigeusust Balti provintsides ja iseseisvas Eestis 1890.–1940. aastatel võrdlevas perspektiivis“

Periood: 01.02.2019–31.01.2020

Tartu Ülikool, Rahvusteaduste baasfinantseerimine PHVUS18916

Vastutav täitja: Irina Paert


„Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914“

Periood: 01.09.2019–31.08.2021

Eesti Teadusagentuur MOBJD517

Vastutav täitja: Catherine Helen Gibson


„Tundlike teemade käsitlemine loengus“ (SensiClass)

Periood: 31.12.2019–30.08.2022

SA Archimedes, Erasmus DHVUS19670

Vastutav täitja: Elo Süld

Projekti koduleht


„Usuline sallivus ja rahu“ (RETOPEA)

Periood: 01.05.2018–30.10.2022

Euroopa Komisjon, Horisont 2020 MHVUS18050R

Vastutav täitja: Lea Altnurme

Projekti koduleht


„Ilmalikkus Eestis“

Periood: 01.04.2018–30.06.2019

John Templeton Foundation MHVUS18229

Vastutav täitja: Atko-Sulhan Remmel


„Mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste mõju põhikooli 8.-9. klasside õpilaste tähelepanu püsivusele ja mahule, emotsioonide regulatsioonile, käitumisele, stressitasemele ja heaolule“

Periood: 25.01.2018–31.12.2021

MTÜ Vaikuseminutid LHVUS18115

Vastutav täitja: Kristel Põder


„Loomingulisuse vormid muistse Lähis-Ida intellektuaalses ajaloos“

Periood: 01.01.2017–31.12.2020

Eesti Teadusagentuur PUT1466

Vastutav täitja: Amar Annus


„Religiooniteaduse põhimõistete seletussõnastiku täiendamine“

Periood: 01.03.2017–31.12.2017

Eesti Rakenduslingvistika Ühing SHVUS17273

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Altar ja klassituba: õigeusu koolid Balti provintsides 1870-1914“

Periood: 01.01.2014–31.12.2017

Eesti Teadusagentuur PUT428

Vastutav täitja: Irina Paert


„Vana Lähis-Ida loomismütoloogia ja panteoni struktuuriline areng: diakrooniline analüüs kõige varajasematest allikatest Babüloni esimese dünastiani“

Periood: 01.01.2014–31.12.2017

Eesti Teadusagentuur PUT500

Vastutav täitja: Peeter Espak


„Kultuuriline ja usuline mitmekesisus põhikoolis“

Periood: 2014–2017

Foundation for Baltic and East European Studies

Vastutav täitja: Olga Schihalejev


„Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid“

Periood: 01.01.2012–31.12.2015

Eesti Teadusagentuur ETF9108

Vastutav täitja: Olga Schihalejev


„Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases kirjanduses“

Periood: 01.01.2012–31.12.2015

Eesti Teadusagentuur ETF9279

Vastutav täitja: Urmas Nõmmik


„Teoloogilise terminoloogia oikumeeniline komisjon“

Periood: 01.07.2011–31.12.2011

Eesti Terminoloogia Ühing SUSUS11101

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani“

Periood: 01.01.2011–31.12.2016

Haridus- ja Teadusministeerium SF0180026s11

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Uku Masingu ja Arthur Võõbuse teaduspärandi toimetamine, avaldamine ja uurimine“

Periood: Periood: 2011–2015

Tartu Ülikool

Vastutavad täitjad: Urmas Nõmmik, Amar Annus


„Teaching Religion and Thinking Education at the Baltic-Barent Brim“

Periood: 2010–2014

Foundation for Baltic and East European Studies

Vastutav täitja: Olga Schihalejev

Projekti koduleht


„Välis-Eesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides“ 1., 2., 3. ja 4. osa

Periood: 2010–2014

HTM rahvuskaaslaste programm

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Religioon biokultuurilises paradigmas“

Periood: 2009–2013

Metanexus Institute

Vastutav täitja: Anne Kull


„Religioosne dimensioon ühiskondlikes ja kultuurilistes protsessides Eestis uusajast tänapäevani“

Periood: 2009–2010

Tartu Ülikool

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Osalemine Kultuuriteooria tippkeskuses  erinevate projektide toel religiooniuuringute rühmana“

Periood: 01.02.2008–31.08.2015

SA Archimedes RFLAJTIPP

Vastutavad täitjad: Anne Kull, Riho Altnurme, Pille Valk †


„Sõda ja religioon Lähis-Ida kultuurides: Püha sõja kontseptsiooni areng kõige varajasematest allikatest Mesopotaamia kultuurides kuni tänapäevase islamini“

Periood: 01.01.2008–31.12.2011

Eesti Teadusagentuur ETF7712

Vastutav täitja: Thomas Kämmerer


„Eesti oikumeenia lugu“

Periood: 15.05.2007–31.12.2009

Eesti Kirikute Nõukogu SUSUS07089

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale“

Periood: 01.01.2006–31.12.2008

Eesti Teadusfond ETF6754

Vastutav täitja: Peeter Roosimaa


„Religiooni ja riigivõimu vahekord varatotalitaarses ühiskonnas“

Periood: 01.01.2006–31.12.2009

Eesti Teadusfond ETF6626

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Kultuurilised koostoimed ja usulised mõjud Lähis-Idas ja Vahemere aladel esimesel aastatuhandel e.m.a.“

Periood: 01.01.2006–31.12.2009

Eesti Teadusfond ETF6625

Vastutav täitja: Amar Annus


„Kirikute ja riigi suhted Eestis 20.sajandil“

Periood: 01.01.2006–31.12.2009

Eesti Teadusfond ETF6624

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries“ 

Periood: 01.03.2006–28.02.2009

Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu 6. raamprogramm MUSUS06024R

Vastutav täitja: Pille Valk †


„Teaduse ja religiooni dialoog“

Periood: 2006–2007

Tartu Ülikool

Vastutav täitja: Anne Kull


„Tartu teoloogia 19.sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos“

Periood: 01.01.2005–31.12.2008

Eesti Teadusfond ETF6042

Vastutav täitja: Urmas Petti †


„Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis“

Periood: 01.01.2003–31.12.2007

Haridus- ja Teadusministeerium SF0182580s03

Vastutav täitja: Kalle Kasemaa


„Religiooniõpetuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme Eesti üldhariduskoolis“

Periood: 01.01.2004–31.12.2007

Eesti Teadusfond ETF5839

Vastutav täitja: Pille Valk †


„Religioon vana- ja keskaja totalitaarsetes riikides“

Periood: 01.01.2003–31.12.2005

Eesti Teadusfond ETF5374

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Religioon ja totalitarism Eesti lähiajaloos“ 

Periood: 01.01.2003–31.12.2007

Haridus- ja Teadusministeerium SF0182580s03

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Teoloogilise ja religioosse sõnavara struktuur ja areng eesti keeles“

Periood: 01.01.2002–31.12.2005

Eesti Teadusfond ETF5292

Vastutav täitja: Siret Rutiku


„Eesti teoloogilise mõtlemise ajalugu“

Periood: 01.01.2002–31.12.2005

Eesti Teadusfond ETF5194

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Homileetika kommunikatsiooniteoreetilises perspektiivis“

Periood: 01.01.2002–31.12.2004

Eesti Teadusfond ETF5238

Vastutav täitja: Tõnu Lehtsaar


„Churches and European Integration“

Periood: 2001–2004

Euroopa Liidu 5. raamprogramm

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1950-1969“

Periood: 2001–2004

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Kaasaegse religiooniõpetuse kontseptsiooni väljatöötamine Eesti üldhariduskoolidele“

Periood: 01.01.2001–31.12.2002

Eesti Teadusfond ETF4634

Vastutav täitja: Pille Valk †


„Religiooni roll muistsetes totalitaarsetes ühiskondades (inkade riigi näitel)“

Periood: 01.01.2001–31.12.2002

Eesti Teadusfond ETF4893

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Proportsionaalsed hoiakud: omistatud objektiivsus“

Periood: 2000–2001

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Jaan Kivistik


„Kristoloogia luterlikus ja ida-ortodoksses teoloogias“

Periood: 01.01.1999–31.12.2002

Eesti Teadusfond ETF3997

Vastutav täitja: Alar Laats


„Dorpati usundipsühholoogia koolkonna ajalugu ja nüüdisaegne mõju“

Periood: 1999–2000

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Tõnu Lehtsaar


„Religiooni sotsiaalkultuurilised funktsioonid“

Periood: 01.01.1998–31.12.2003

Haridus- ja Teadusministeerium SF0180408s98

Vastutav täitja: Kalle Kasemaa


„Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949“

Periood: 1999–2000

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Riho Altnurme


„Pastoraaldiagnostika metoodika väljatöötamine“

Periood: 1997–1998

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Tõnu Lehtsaar


„Vana-Peruu religiooni struktuur ja arengujooned alates Chavini kultuurist kuni 16. sajandi alguseni“

Periood: 1996–1997

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar


„Eestlaste usundi muutumine suhtlemisel indoeuroopa rahvastega“

Periood: 1994

Eesti Teadusfond

Vastutav täitja: Tarmo Kulmar