Teadusprojektid

Järgnevalt on ära toodud usuteaduskonnas aegade jooksul saadud teadusgrandid, rühmitades neid toetuse andja järgi. 

Välismaised grandid

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja

Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud (ETISkoduleht)

Anne Kull 2021-2023 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid
Usuline sallivus ja rahu (ETIS)
Uuringu koduleht
Lea Altnurme 2018-2022 Horisont 2020
Tundlike teemade käsitlemine loengus (SensiClass) (ETIS, koduleht) Elo Süld 2019-2022 Erasmus+
Ilmalikkus Eestis (ETIS) Atko Remmel 2018-2019 John Templeton Foundation
Kultuuriline ja usuline mitmekesisus põhikoolis (koduleht) Olga Schihalejev 2014-2017 Foundation for Baltic and East European Studies

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Teaching Religion and Thinking Education at the Baltic-Barent Brim (koduleht) Olga Schihalejev 2010-2014 Foundation for Baltic and East European Studies
Religioon biokultuurilises paradigmas Anne Kull 2009-2013 Metanexus Institute
Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries (ETIS) Pille Valk † 2006-2009 Euroopa Liidu 6. Raamprogramm
Churches and European Integration Riho Altnurme 2001-2004 Euroopa Liidu 5. Raamprogramm


 

 

 

Eesti Teadusfondi grandid

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad
Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal (ETIS) Urmas Nõmmik 2020-2024
Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil  (ETIS)
Uuringu koduleht
Irina Paert 2021-2026
Distsipliinidevahelise ühildumise ja koostöö metodoloogilised ja teoreetilised alused religiooniuuringutes (ETIS) Indrek Peedu 2021-2023
Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914 (ETIS) Catherine Helen Gibson 2019-2021
Loomingulisuse vormid muistse Lähis-Ida intellektuaalses ajaloos (ETIS) Amar Annus 2017-2020
Altar ja klassituba: õigeusu koolid Balti provintsides 1870-1914  (ETIS) Irina Paert 2014-2017
Vana Lähis-Ida loomismütoloogia ja panteoni struktuuriline areng: diakrooniline analüüs kõige varajasematest allikatest Babüloni esimese dünastiani (ETIS) Peeter Espak 2014-2017

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad

Õigeusk kui solidaarsus: uuring õigeusu kiriku rahvalikust kogukondlikkusest (sobornost) Eestis 19.-20. sajandil (ETIS)

Irina Paert 2021
Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid (ETIS) Olga Schihalejev 2012-2015
Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases   kirjanduses (ETIS) Urmas Nõmmik 2012-2015
Sõda ja religioon Lähis-Ida kultuurides: Püha sõja kontseptsiooni areng kõige varajasematest allikatest Mesopotaamia kultuurides kuni tänapäevase islamini (ETIS) Thomas Kämmerer 2008-2009, 2011
Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale (ETIS) Peeter Roosimaa 2006-2008
Religiooni ja riigivõimu vahekord varatotalitaarses ühiskonnas (ETIS) Tarmo Kulmar 2006-2009
Kultuurilised koostoimed ja usulised mõjud Lähis-Idas ja Vahemere aladel esimesel aastatuhandel e.m.a. (ETIS) Amar Annus 2006-2009
Kirikute ja riigi suhted Eestis 20.saj. (ETIS) Riho Altnurme 2006-2009
Tartu teoloogia 19.sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos (ETIS) Urmas Petti † 2005-2008
Religiooniõpetuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme Eesti üldhariduskoolis (ETIS) Pille Valk † 2004-2007
Religioon vana- ja keskaja totalitaarsetes riikides Tarmo Kulmar 2003-2005
Teoloogilise ja religioosse sõnavara struktuur ja areng eesti keeles Siret Rutiku 2002-2005
Eesti teoloogilise mõtlemise ajalugu Riho Altnurme 2002-2005
Homileetika kommunikatsiooniteoreetilises perspektiivis Tõnu Lehtsaar 2002-2004
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1950-1969 Riho Altnurme 2001-2004
Kaasaegse religiooniõpetuse kontseptsiooni väljatöötamine Eesti üldhariduskoolidele Pille Valk † 2001-2002
Religiooni roll muistsetes totalitaarsetes ühiskondades (inkade riigi näitel) Tarmo Kulmar 2001-2002
Proportsionaalsed hoiakud: omistatud objektiivsus Jaan Kivistik 2000-2001
Kristoloogia luterlikus ja ida-ortodoksses teoloogias Alar Laats 1999-2002
Dorpati usundipsühholoogia koolkonna ajalugu ja nüüdisaegne mõju Tõnu Lehtsaar 1999-2000
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949 Riho Altnurme 1999-2000
Pastoraaldiagnostika metoodika väljatöötamine Tõnu Lehtsaar 1997-1998
Vana-Peruu religiooni struktuur ja arengujooned alates Chavini kultuurist kuni 16. sajandi alguseni Tarmo Kulmar 1996-1997
Eestlaste usundi muutumine suhtlemisel indoeuroopa rahvastega Tarmo Kulmar 1994

 

 

 

Baasfinantseeritavad teemad rahvusteaduste fondi toel (ülikoolisisene)

Teema nimetus  Vastutav täitja Aastad
Õigeusk kui solidaarsus: uuring koguliku ja rahvusliku õigeusust Balti provintsides ja iseseisvas Eestis 1890.–1940. aastatel võrdlevas perspektiivis (ETIS) Irina Paert 2019-2020

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad
Uku Masingu ja Arthur Võõbuse teaduspärandi toimetamine, avaldamine ja uurimine Urmas Nõmmik, Amar Annus 2011-2015
Religiooosne dimensioon ühiskondlikes ja kultuurilistes protsessides Eestis uusajast tänapäevani Riho Altnurme 2009-2010
Teaduse ja religiooni dialoog  Anne Kull 2006-2007

 

 

 

Riiklikud grandid ja programmid

Teema nimetus  Vastutav täitja   Aastad Rahastaja
Eesti-Jaapani suhete ajalugu käsitleva siduskogumiku koostamine (ETIS)   Elo Süld 2020-2021 Välisministeerium
 Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani (ETIS) Riho Altnurme 2011-2016 HTM

 

Teema nimetus Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Osalemine Kultuuriteooria tippkeskuses  erinevate projektide toel religiooniuuringute rühmana (ETIS) Pille Valk, Anne Kull, Riho Altnurme 2008-2015 SA Archimedes
Välis-Eesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides (ETIS 1234)     Riho Altnurme 2010-2014 HTM rahvuskaaslaste programm
Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis (ETIS) Kalle Kasemaa 2004-2007 HTM
Religioon ja totalitarism Eesti lähiajaloos  Tarmo Kulmar  2003-2004 HTM
Religiooni sotsiaalkultuurilised funktsioonid  Kalle Kasemaa  1998-2003 HTM

 

 

 

Eesti-sisesed mitteriiklikud grandid 

Teema nimetus   Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste mõju põhikooli 8.-9. klasside õpilaste tähelepanu püsivusele ja mahule, emotsioonide regulatsioonile, käitumisele, stressitasemele ja heaolule (ETIS) Kristel Põder 2018-2020 MTÜ Vaikuseminutid
Religiooniteaduse põhimõistete seletussõnastiku täiendamine (ETIS) Tarmo Kulmar 2017 Eesti Rakenduslingvistika Ühing

 

Teema nimetus   Vastutav täitja Aastad Rahastaja
Eesti oikumeenia lugu (ETIS) Riho Altnurme 2007-2009 Eesti Kirikute Nõukogu

 

#rahvusvaheline #teadus
hooned

Helen Haas: islami mitmekesisuse üheks põhjuseks on usulise autoriteedi küsimus

#teadus #tunnustamine
Laura Jaanhold ja Tõnis Lukas

Laura Jaanholdi magistriprojekt võitis üliõpilaste teadustööde konkursil riikliku preemia

#õppimine #teadus
HUMA sügiskool

Roland Karo: HUMA sügiskool annab tudengitele väärtusliku teaduskonverentsil osalemise kogemuse