Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikool

Usuteaduskonnas kaitsti lõputöid

30. ja 31. mail toimus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti üheksateist lõputööd: seitse bakalaureusetööd ja kaks bakalaureuseprojekti, kaheksa magistritööd ja kaks magistriprojekti. 

Pärast kaht aastat toimusid kaitsmised taas auditoorselt. See andis kaitsmisprotseduurile juurde pidulikkust ning sütitas elavaid arutelusid. Kaitsmiskomisjoni juhataja Anu Põldsam loodab, et bakalaureusetudengid, kes läbisid kaitsmisprotsessi esmakordselt, said põneva ja õpetliku kogemuse. 

Kaitstud lõputööd katsid laia uurimisteemade valdkonda, ulatudes praktilisest teoloogiast ja piibliteadustest religiooni- ja mõttelooliste ning interdistsiplinaarse iseloomuga uurimusteni. „On hea meel tõdeda, et valdav osa töödest kaitsti heale, väga heale ja suurepärasele hindele,“ sõnab Anu Põldsam. 

Bakalaureusetöödest väärib Põldsami meelest märkimist Anna-Katariina Vaino uurimistöö teemal „Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilised sarnasused“. „Iiobi ja Nutulualude raamatu heebreakeelset teksti ei ole sellisel moel ja sellise põhjalikkusega varem võrreldud. Anna-Katariina põhjaliku uurimistöö tulemusest on kasu nii Nutulaulude kui Iiobi raamatu uurimisel ja veelgi enam, Heebrea Piiblis kõlava kannatuste keele selgemal piiritlemisel,“ selgitab Põldsam. 

Samuti tasub tema meelest esile tõsta ainsat bakalaureuseprojekti, milleks on Nora Laukse lõputöö „Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengi-taskuhääling „Usu mind!““. Projektis intervjueeris Nora Eestis leiduvate usundite ja praktikate esindajaid ja kasutas selleks taskuhäälingu formaati. Nora tehtud podcaste saab kuulata Podcast.ee kodulehelt

Magistritööde hulgas väärib Põldsami sõnutsi tunnustamist Ain Mihkelsoni tegevusuuring „Spirituaalset intelligentsust toetava koolitusprogrammi loomine“, mille käigus sidus töö autor oma senise töökogemuse usuteaduskonnas õpituga ja lõi nende kahe sümbioosis uue ja praktiliselt kasutatava koolitusprogrammi täiskasvanutele. „Programmi eesmärgiks on anda osaleja parem arusaam enda spirituaalsest identiteedist ja selle kujunemisloost, aga ka teiste spirituaalsuse ja selle arengu parem mõistmine,“ selgitab Põldsam. 

Põldsami arvates on silmapaistev ka Laura Jaanholdi magistriprojekt „Suhtumine religiooni Eestis – kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad“. Laura töö teoreetilise aluse moodustasid intervjuud seitsmeteistkümne Eesti kristlike koguduste esindajatega, kelle hulgas oli baptiste, õigeusklikke, Jehoova tunnistajaid, katoliiklasi, luterlasi ja seitsmenda päeva adventiste. Intervjuude analüüsi alusel sündis töö praktilise osana Endla teatris Jaanholdi lavastatud dokumentaallavastus „Issanda loomaaed“„Tegu on ääretult hästi õnnestunud interdistsiplinaarse uurimusega, mis ühendab religiooniuuringud dokumentaalteatri võimaluste uurimisega. Uurimistulemused on etenduse kujul toodud ka laiema publiku ette. See annab üldsusele võimaluse mõista, kuidas erinevate kristlike konfessioonide esindajad end valdavalt mittereligioosseks tituleeritud Eestis tunnevad,“ tõdeb Põldsam. 

Kokkuvõtvalt sõnab Põldsam, et usuteaduskonna lõputööde kaitsmiskomisjon jäi kaitsmiste tulemusega rahule ja loodab väga, et kõik võimekad noored oma akadeemilist teekonda ka jätkavad.

 

2021/2022 õppeaastal usuteaduskonnas kaitstud lõputööd

Bakalaureusetööd

Kristel Algvere „Eestist Iisraeli emigreerunud juutide keeleline identiteet raskuspunktiga eesti ja uusheebrea keelel“, juh. Anu Põldsam, Kadri Koreinik

Juta Lensu „Tartu juudi seltsid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal (1918–1940)“, juh. Anu Põldsam

Marcus Mahla „IV termodünaamika seadus ja entroopia – diskussioon ja interpretatsioon“, juh. Roland Karo

Annabel Parts „Surmalähedased kogemused ja omamüüt: pilootuuring kümne intervjuu põhjal“, juh. Roland Karo

Tuuli Põhjakas „Kristlus või antikristlus: Friederich Nietzsche „Antikristuse“ ja Adolf von Harnacki „Kristluse olemuse“ idee võrdlus“, juh. Thomas Andreas Põder

Anna-Katariina Vaino „Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilased sarnasused“, juh. Anu Põldsam

Martin Vassel „NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule“, juh. Kaido Soom


Bakalaureuseprojekt

Nora Laukse „Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengi-taskuhääling „Usu mind!““, juh. Nele Dresen

Urmas Koorits „Sotsiaalprogramm vanglates „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“ EELK kiriklik moodul“, juh. Kaido Soom


Magistritööd

Robert Bunder „Luterlik jumalateenistuse kogemus EELK Tartu linnakoguduste näitel“, juh. Kaido Soom

Kersti Rootsmaa „Surm ja suremine 21. sajandi Eesti haiglates ning hoolekandeasutustes – teooria ja praktika läbi hingehoidja pilgu“, juh. Kaido Soom

Monika Lelle-Haav „Lastekirjandus fin de siècle perioodil ja religioossed suundumused“, juh. Erki Lind

Riho Majas „Naiste ordineerimise teemaline argumentatsioon EKN liikmeskirikutes 2022“, juh. Ain Riistan, Atko-Sulhan Remmel

Ain Mihkelson „Spirituaalset intelligentsust toetava koolitusprogrammi loomine“, juh. Olga Schihalejev, Kaido Soom

Iiris Savik „Seksuaalse identiteedi käsitlemine religioosses kontekstis eesti kristliku kogukonna näitel“, juh. Roland Karo

Ken Viidebaum „Vabakoguduste sakraalhooned Eestis 1940–1991“, juh. Priit Rohtmets

Liisi Viirpalu „Religiooni roll söömishäirete tekkimisel, ennetamisel ja ravimisel juudi naiste näitel“, juh. Anu Põldsam


Magistroprojektid

Tanel Meiel „Sotsiaalprogramm vanglates „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud““, juh. Kaido Soom

Laura Jaanhold „Suhtumine religiooni Eestis – kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad“, juh. Atko Remmel, Hedi-Liis Toome

 

Usuteaduskonna lõpetajate vastuvõtt toimub neljapäeval, 16. juunil kell 16.00 Ülikooli kohvikus. 

Valdkondlik magistriõppe lõpuaktus toimub 16. juunil kell 12.00 Tartu Ülikooli aulas.

Valdkondlik bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub 20. juunil kell 12.00 Tartu Ülikooli aulas. 

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine #vilistlane
Ain Mihkelson

Usuteaduskonna vilistlase Ain Mihkelsoni värsked muljed magistriõppest

Jaga
20.06.2022
#õppimine
HV_tudengid

Vabaained avardavad teadmiste horisonti

Jaga
08.06.2022