Autor:
Nele Tammeaid

Usuteaduskonnas kaitsti 21 lõputööd

27. ja 28. mail kaitsti usuteaduskonnas 21 bakalaureuse- ja magistriõppe lõputööd, sealhulgas 10 bakalaureusetööd, üks bakalaureuseprojekt, 9 magistritööd ja üks magistriprojekt. 15 tööd kuulus religiooniuuringute, 5 teoloogia ja üks religioonipedagoogika valdkonda. 

„Kaitsmised olid sisukad ja elavad, tuues kuulajate ette põnevaid arutelusid. Rõõm oli näha kaitsmisruumis lisaks kaitsjatele, kaitsmisekomisjoni liikmetele, juhendajatele ja retsensentidele ka teisi huvilisi ja kaasaelajaid,“ ütles kaitsmiskomisjoni esinaine Anu Põldsam. 

Põldsami sõnul katsid lõputööd ka sel aastal laia uurimisteemade valdkonda, ulatudes religioonipedagoogikast ja piibliteadusest religiooni- ja mõttelooni. Esindatud olid nii teoreetilised kui empiirilised ja ka praktilise iseloomuga uurimused, millel on kindlasti kõlapinda ka väljapool alma mater’it. „On hea meel tõdeda, et valdav osa töödest kaitsti heale, väga heale ja suurepärasele hindele. Kindlasti väärivad kõik lõputöid kaitsnud tudengid ja ka nende juhendajad hulgaliselt kiidusõnu püsivuse, süvenemise ja pühendumise eest,“ lisas Põldsam. 

Bakalaureusetööde osas võib Põldsami arvates sel aastal esile tõsta koguni kolme uurimistööd. Margot Ansbergi empiiriline uurimus „Usu leidmine vangistuses endiste Tartu Vangla kinnipeetavate näitel“ (juhendajad Roland Karo ja Immanuel Volkonski) avab kümne intervjuu põhjal vanglas usku pöördumise põhjuseid ja püüab selgitada, kas usk aitab hoida inimesi seadusekuuleka elu juures. 

Mia Marta Ruusi uurimus „Eesti rahvarõivaste kandmine ja selle eksistentsiaalsed dimensioonid“ (juhendaja Atko Remmel) on inspireeritud autori isiklikest kokkupuudetest Eestis rahvarõivaid kandvate ja valmistavate inimestega ja ajendatud soovist teada saada, mida peavad rahvarõivaste kandjad silmas, kui nad viitavad oma rahvarõivastega seotud praktikaid kirjeldades rahvarõiva religioossele või spirituaalsele funktsioonile.

Filosoofia-, kirjandus- ja filmihuvilistele lugejatele pakub aga kindlasti avastamisrõõmu Elo Kaalepi uurimistöö teemal „“Halb õhk! Halb õhk!“ Nietzsche salavimm teostes „Ülestähendusi põranda alt“, „Taksojuht“, „Parasiit“ ja „Libahunt““ (juhendajad Indrek Peedu ja Jaanus Sooväli).

Suurepäraste tulemusteni jõudis Põldsami sõnul ka Timoteos Pilli kaitstud bakalaureuseprojekt, mille raames valmis Ergo Naabi juhendamisel esimese kirja tessalooniklastele uus kommenteeritud tõlge.

„Magistritööde hulgas eredalt silma Marianne Orutari uurimus „Religiooni roll lapssõduriks värbamisel ja vägivallast eemaldumisel LääneAafrikas“ (juhendajad Heidi Maiberg ja Erki Lind),“ sõnas Põldsam. 

Samuti väärib esile toomist magistriprojekt „Holistiline inimkäsitus läbi religiooni ämmaemanda töö näitel“, mille autoriks on Kirsi Tilk ja juhendajateks Ain Riistan ning Ülle Ernits. Magistriprojekti raames valmis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava tudengitele mõeldud samanimeline valikkursus. Kursus tutvustab tulevastele ämmaemandatele Eestis praktiseeritavaid religioone valmistades neid üha mitmekesistuvas ühiskonnas ette tööks naise ja tema perekonnaga vastavalt nende religioossele taustale.

„Kokkuvõttes võib taaskord öelda, et usuteaduskonna lõputööde kaitsmiskomisjon jäi kaitsmiste tulemusega rahule ja loodab väga, et kõik võimekad lõpetajad ka oma akadeemilist teekonda ka jätkavad,“ sõnas Põldsam. 

Valdkondlik bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub 17. juunil kell 14.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas. Valdkondlik magistriõppe lõpuaktus toimub 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas. 

Usuteaduskonna lõpetajate (nii bakalaureuse- kui magistriastme) vastuvõtt toimub samuti 20. juunil algusega kell 16.00 Drinkgeldis (Ülikooli 20). 


Bakalaureusetööd

Margot Ansberg „Usu leidmine vangistuses endiste Tartu Vangla kinnipeetavate näitel“, juhendajad Roland Karo ja Immanuel Volkonski

Yaotian Dun „Toward Understanding the Guru-Disciple Relation in Contemporary Chinese Vajrayana Buddhism“, juhendajad Kikee Doma Bhutia ja Erki Lind

Aron Aivar Frühling „Usuteaduskonnas õppimise mõju bakalaureuseastme tudengite maailmavaatelisele kujunemisele“, juhendajad Atko Remmel ja Olga Schihalejev

Elo Kaalep „„Halb õhk! Halb õhk!“ Nietzsche salavimm teostes „Ülestähendusi põranda alt“, „Taksojuht“, „Parasiit“, „Libahunt““, juhendajad Jaanus Sooväli ja Indrek Peedu

Jaagup Markus Niitvägi „Kirikukalendri tähendus ja olulisus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liikmete seas“, juhendaja Liina Eek

Mia Marta Ruus „Eesti rahvarõivaste kandmine ja selle eksistentsiaalsed dimensioonid“, Atko Remmel

Lore Torrop „Eesti Jehoova tunnistajate igapäevased mured ja nendega toimetulek“, juhendaja Roland Karo

Marta Vibo „Islami õpetuse panus astronoomia arengule islami kuldajastul“, juhendaja Elo Süld

Eha-Liis Võrno „Ahmadiyya islam ja Eesti Ahmadiyya moslemi jamaat“,  juhendaja Elo Süld

Karl Paju „EELK vaimulike kutsumusmotiiv: empiiriline uurimus 10 intervjuu põhjal“, juhendaja Kaido Soom


Bakalaureuseprojekt

Timoteos Pilli „Esimene kiri tessalooniklastele: tõlge ja kommentaar“, juhendaja Ergo Naab


Magistritööd

Gertie Feldveber „Kultuuriline ja usuline mitmekesisus koolijuhtide pilgu läbi“, juhendaja Olga Schihalejev

Urmas Koorits „Jutluse positsioon luterlikus jumalateenistuses EELK Valga praostkonna koguduseõpetajate praktika näitel“, juhendajad Kaido Soom ja Robert Bunder

Heiki Lepist „Walter Wink’i vägivallatu vastupanu piibelliku arusaama rakendusvõimalusi Eesti Kaitseliidu kaitsekontseptsioonis“, juhendajad Anne Kull ja Robert Bunder

Meelis Malk „Karuse koguduse ökoteoloogiline suund ja liikmete keskkonnaalased hoiakud: usuline refleksioon ja praktikad“, juhendajad Anne Kull ja Liina Kilemit

Marianne Orutar „Religiooni roll lapssõduriks värbamisel ja vägivallast eemaldumisel Lääne-Aafrikas“, juhendajad Heidi Maiberg ja Erki Lind

Helen Riismaa „Eduard Tennmann ja religioonipsühholoogia“, juhendaja Indrek Peedu

Elo Sihv „Tallinna Aleksander Nevski katedraali lammutamise katse 1928. aastal“, juhendajad Irina Paert ja James Matthew White

Uku Torjus „Omavalitsuste, koguduste ja kogukondade partnerlus Raplamaa piirkondade näiteil“, juhendajad Atko Remmel ja Kaido Soom

Laura Liis Valmas „Jooga mõju tervisele“, juhendaja Lea Altnurme


Magistriprojekt

Kirsi Tilk „Holistiline inimkäsitus läbi religiooni ämmaemanda töö näitel“, juhendajad Ain Riistan ja Ülle Ernits

Doktorantide konverents

Tartu ja Läti teoloogia ja religiooniuuringute doktorandid kohtusid Pühajärvel

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Üllas Linder kaitseb doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“

10. juunil kell 16.15 kaitseb Üllas Linder religiooniuuringute erialal doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“.